Adwokat Magdalena Grzechac

adwokat katowice - magdalena grzechac

  magdalena grzechac - prawnik z katowic

O mnie

Świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców – profesjonalnie, z pasją, mając za cel poprowadzenie spraw klientów zgodnie z ich najlepszym interesem. Prowadzeniem spraw sądowych, występowaniem przed organami władzy publicznej, udzielaniem porad prawnych, przeprowadzaniem konsultacji prawnych, sporządzaniem opinii prawnych i umów zajmuję się od początku mojej kariery zawodowej, którą rozpoczęłam w listopadzie 2018 roku.

Aplikację adwokacką odbyłam w katowickiej kancelarii adwokackiej, pod patronatem mecenasa legitymującego się ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalisty z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa przewozowego i prawa ubezpieczeń społecznych. Zdobywając doświadczenie zawodowe świadczyłam pomoc prawną nie tylko w sprawach cywilnych, rodzinnych i w ramach obsługi przedsiębiorców, lecz także w sprawach karnych i administracyjnych.

Czuję się swobodnie zarówno w wystąpieniach pisemnych, jak i stawając przed sądami, innymi organami władzy i urzędami podczas reprezentowania interesów klientów. Na sali sądowej, jak i w ramach prowadzenia negocjacji wykorzystuję swoje opanowanie, umiejętność rzeczowego formułowania myśli, determinację i intuicję.

Chętnie praktykuję prawo w każdej dziedzinie, prowadząc sprawy zarówno cywilne i rodzinne, jak i karne oraz administracyjne. Zakresem mojej specjalizacji, w tym mając na uwadze przedmiot pracy magisterskiej dotyczącej instytucjonalizacji związków partnerskich w Polsce, którą obroniłam z wynikiem celującym, objęłam sprawy dotyczące osób LGBT+, w tym o ustalenie płci metrykalnej (art. 189 k.p.c.), ochronę dóbr osobistych, zmianę imienia lub nazwiska, sprawy karne, w których pokrzywdzonymi są osoby LGBT+ oraz sporządzanie umów regulujących w możliwie kompleksowy sposób, względnie stosownie do potrzeb partnerów, ich stosunki osobisto-majątkowe oraz innych dokumentów (pełnomocnictw, projektów testamentów) mających na celu prawne zabezpieczenie partnerów żyjących w nieformalnych związkach. Wiedzę zdobytą w powyższym zakresie podczas analizy orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w ramach prac nad rozprawą magisterską wykorzystuję także udzielając porad prawnych, jak i prowadząc sprawy dotyczące rozliczeń między byłymi partnerami, zarówno różnej, jak i tej samej płci.

Obok spraw, o których wyżej mowa, pierwszą trójkę preferowanych przeze mnie obszarów praktyki tworzą sprawy z zakresu prawa małżeńskiego (w szczególności o rozwód)ze stosunków między rodzicami a dziećmi (dotyczące władzy rodzicielskiej, w tym pieczy naprzemiennej, kontaktów, alimentów, pieczy zastępczej).

Pozostaję we współpracy z adwokatami i radcami prawnymi wykonującymi zawód na obszarze całej Polski oraz w innych państwach, co umożliwia dochodzenie roszczeń w imieniu klientów za granicą. Biegle posługuję się językiem angielskim i niemieckim, a w razie potrzeby dokonania tłumaczeń przysięgłych nawiązuję współpracę z tłumaczami.

Pozazawodowo interesuję się psychologią analityczną, osobowości, emocji, poznawczą i społeczną.

magdalena grzechac - prawnik z katowic

 

Zakres
pomocy prawnej

Świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, w tym w ramach stałej obsługi prawnej, w szczególności poprzez zastępowanie klientów w postępowaniach przed sądami i prowadzenie ich spraw z następujących dziedzin:

prawo cywilne, a w tym:

prawo zobowiązań

sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wynikające z:
a) czynów niedozwolonych (deliktów), dotyczące:
– ochrony dóbr osobistych, w szczególności ochrony praw osób LGBT+ oraz innych mniejszości (dyskryminowanych, doświadczających przemocy, mowy nienawiści, szykanowanych) oraz ochrony praw kobiet (dyskryminowanych, poniżanych ze względu na płeć);
– błędów medycznych;
– czynów niedozwolonych przedsiębiorstw i zakładów wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody (np. przewozowych, górniczych) i posiadaczy mechanicznych środków komunikacji, powodujących szkody na osobie i mieniu (szkody powstałe w związku z ruchem środków komunikacji, szkody górnicze),
b) niewykonania/nienależytego wykonania umów

prawo rzeczowe

w szczególności sprawy o ochronę własności lub posiadania, zniesienie współwłasności, dotyczące rozliczeń majątkowych między byłymi partnerami nieformalnego związku lub podziału nieruchomości quoad usum

prawo rodzinne
i opiekuńcze
w szczególności sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie nieistnienia małżeństwa, podział majątku wspólnego, alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, o ubezwłasnowolnienie

oraz:


prawo spadkowe
sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, nieważności testamentu, zapłatę zachowku, dział spadku

prawo pracy
sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z dyskryminacją lub mobbingiem w miejscu pracy, odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy, dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy, odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji, odszkodowanie za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy

prawo ubezpieczeń społecznych
spory z ZUS-em prowadzone w postępowaniach sądowych, a uprzednio przed organem rentowym

prawo przewozowe
sprawy o zapłatę przewoźnych, odszkodowań lub innych należności wynikających z krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych towarów

prawo karne
obrona w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, reprezentowanie podmiotów pokrzywdzonych przestępstwami, w szczególności w sprawach o oszustwo, kradzież, przywłaszczenie, znęcanie, zniewagę, zniesławienie

Zakresem mojej specjalizacji obejmuję zastępstwo procesowe osób transpłciowych w procesach o ustalenie płci metrykalnej (art. 189 k.p.c.) oraz osób LGBT+ w procesach o ochronę dóbr osobistych, prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń między byłymi partnerami (w tym poprzez zastępstwo procesowe), reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych o zmianę imienia lub nazwiska, sporządzanie umów związków partnerskich regulujących stosownie do potrzeb partnerów ich stosunki osobisto-majątkowe oraz innych dokumentów mających na celu prawne zabezpieczenie partnerów żyjących w nieformalnych związkach (pełnomocnictwa, testamenty), reprezentację w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw popełnionych na szkodę osób LGBT+.

Ponadto praktyka Kancelarii obejmuje zastępowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi (w szczególności sporządzanie skarg od decyzji organów administracji publicznej do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji prawnych, a także sporządzanie opinii prawnych i umów cywilnoprawnych.


Skontaktuj się teraz

magdalena grzechac adwokat z katowic

Kontakt

Adwokat Magdalena Grzechac
Kancelaria Adwokacka
ul. Gliwicka 16/32
40-079 Katowice

tel.: 788 134 728
e-mail: kancelaria@adwokatgrzechac.pl